هورام و تعطیلات بهاری...

هورام از روز دوم تعطیلات به لطف یکی از مهمونای نوروزی مریض شد و تا آخر تعطیلات مریض بود  گریههمه مسافرت تب و لرز داشت ولی انقدرصبوره که اصلا به روی خودش نمیاورد و هیچ اذیتی برای کسی نداشت ناراحت با این حال بهش خوش گذشت با همه سختیا و شب بیداریا متعاقبا به ما هم خوش گذشت...

*تو این عکس تب توی صورتش معلومه.سرخ سرخ شده

*هورام و آغوش درخت

*هورام کنار دریا

*توی ساحل با یک تیکه چوب روی شن ها نقاشی میکنه

*هورام و برگ های بهاری

*اینجا هورام اولین بار بود که از نزدیک اسب میدید و سوار میشد قلب

*اینم روز 13 فروردین.داره موهاشو مرتب میکنهماچ

*اینجا ژست گرفته که من ازش عکس بگیرم تشویق

/ 1 نظر / 10 بازدید
خاله فرناز

چه ژستی هم گرفته آخه[قلب] ایشالا که همیشه مثل ِ اون عکس ِ پنجمی از ته ِ دل بخنده[ماچ]